ការបំភ្លឺ​របស់​លោក ចិក សារឿន ចៅ​សង្កាត់​មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច

ភ្នំពេញ​: ការបំភ្លឺ​របស់​លោក ចិក សារឿន ចៅ​សង្កាត់​មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច៕

ការបំភ្លឺ​របស់​លោក ចិក សារឿន ចៅ​សង្កាត់​មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច
ការបំភ្លឺ​របស់​លោក ចិក សារឿន ចៅ​សង្កាត់​មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច