ភាពអស្ចារ្យអ្នក មិនធ្លាប់ឃើញ Aston Martin DB10 ប្រណាំងជាមួយ Jaguar CX-75

បច្ចេកវិទ្យា៖ អ្នកប្រហែលជា មិនធ្លាប់ដឹងនោះទេ អំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ Aston Martin DB10 ខណៈដែល ប្រណាំងជាមួយនឹង Jaguar CX-75 ។

តាមរយៈវីដេអូឃ្លិបនេះ ដោយ Aston Martin DB10 ដែលថតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Jame Bond ប្រណាំងក្នុងផ្លូវកាច់កុង វែងអន្លាយច្រើនគន្លាក់ ជាមួយនឹង Jaguar CX-75 តែជាលទ្ធផល ក្នុងផ្លូវកាច់កុងនោះ ស្រាប់តែ Jaguar CX-75 ក្រឡាប់ផ្ងារជើង តែ Aston Martin DB10 កាច់កុងយ៉ាងល្អ ក្នុងផ្លូវមួយនេះ ។

ទស្សនាវីដេអូឃ្លិប ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ភាពអស្ចារ្យអ្នក មិនធ្លាប់ឃើញ Aston Martin DB10 ប្រណាំងជាមួយ Jaguar CX-75