កម្ពុជា​ធ្វើដំណើរ​បែបណា​ដើម្បី​រៀន​រស់​ដោយ​ខ្លួនឯង ?

dnt-news: ​នៅក្នុង​មួយឆ្នាំៗ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ជំនួយ​ទឹកប្រាក់​ពី​បរទេស​ប្រហែល​ជាង​១០០០​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​នៅ​ក្នុងនោះ​ជំនួយឥតសំណង​ជាង ៨០០​លាន​និង​ជំនួយ​មាន​សំណង​ប្រហែល​២០០​លាន ។