អាស៊ាន និង​អំណាច​ពិតប្រាកដ​

dnt-news : គោលបំណង​របស់​សមា​គម​នេះ​គឺ​ចង់​បង្កើនល្បឿន​ការអភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច វឌ្ឍនភាព​សង្គម ការពារ​សន្តិភាព ស្ថិរភាព​ក្នុង​តំបន់​និង​ដើម្បី​ផ្តល់ឱកាស​ដល់​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​ពិភាក្សា​ពី​ការខ្វែងគំនិត​គ្នា​ដោយ​សន្តិវិធី ។