សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

បរទេស៖ យោងតាម wonderslist បានចុះផ្សាយថា ការស្លៀកពាក់នៅតែជា ការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ ក្រុមអភិជន ដោយពួកគេបានចំណាយ ពេលវេលាជាច្រើន ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើស យកសម្លៀកបំពាក់ មកពាក់ធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យសម នឹងឋានៈរបស់ខ្លួន  ។

នៅខាងក្រោមនេះ គឺសម្លៀកបំពាក់ទាំង១០ ដែលមានម៉ូដែលថ្មីៗ និងល្បីបំផុតនៅ លើពិភពលោក ៖

១០. Valentino

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

៩.Versace

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

៨.Guess

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

៧. Dior

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

៦. Marc Jacobs

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

៥. Armani

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

៤. Dolce and Gabbana

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

៣. Prada

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

២. Chanel

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក

១. Gucci

សម្លៀកបំពាក់ ប្រេននាម ទាំង១០ល្បីៗ លើពិភពលោក