តុលាការ ផ្តន្ទាទោស លោក សុខ ប៊ុន ៣ឆ្នាំ តែអនុវត្ត ក្នុងពន្ធនាគារ ១០ខែ និង ពិន័យប្រាក់ ៦លានរៀល

ភ្នំពេញ៖ ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានសម្រេចផ្តន្ទាទោស លោក សុខ ប៊ុន ដាក់ពន្ធនាគារ ៣ឆ្នាំ តែតម្រូវឲ្យអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល ១០ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួន និងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៦លានរៀល៕

តុលាការ ផ្តន្ទាទោស លោក សុខ ប៊ុន ៣ឆ្នាំ តែអនុវត្ត ក្នុងពន្ធនាគារ ១០ខែ និង ពិន័យប្រាក់ ៦លានរៀល

តុលាការ ផ្តន្ទាទោស លោក សុខ ប៊ុន ៣ឆ្នាំ តែអនុវត្ត ក្នុងពន្ធនាគារ ១០ខែ និង ពិន័យប្រាក់ ៦លានរៀល

តុលាការ ផ្តន្ទាទោស លោក សុខ ប៊ុន ៣ឆ្នាំ តែអនុវត្ត ក្នុងពន្ធនាគារ ១០ខែ និង ពិន័យប្រាក់ ៦លានរៀល