« រូង​ចចក » គឺជា​អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន​សម្ងាត់​របស់ ហ៊ី​ទ្លែ​រ

dnt-news : ​ដើម្បី​តាមដាន​សភាពការណ៍​ស​មរ​ភូមិ​មុខ​ឱ្យបាន​កៀក​បំផុត​ឆ្នាំ​១៩៤០​មេ​ហ្វា​ស៊ី​ស្ត អាល្លឺម៉ង់​អា​ដុល ហ៊ី​ទ្លែ​រ​បញ្ជា​ឱ្យ​សាងសង់​បណ្តុះ​លេណដ្ឋាន​សម្ងាត់ និង​រឹងមាំ​ផុត​លេខ​ជាមួយ​រហស្សនាម “​រូង​ចចក​” សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ជា​អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន​ភាព​បូ​ព៌ោ​ដាយ​មាន​បុគ្គលិក​ចម្រុះ​២០០០​នាក់​ធ្វើក