តេជោ សែន៖ ការប្រជុំកំពូលពិសេស រវាងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើមជាមួយ ស្មារតីសាមគ្គីភាព

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរបញ្ជាក់ថា ការប្រជុំកំពូលពិសេស រវាងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើមជាមួយ ស្មារតីសាមគ្គីភាព។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេច បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ការលំបាកតែមួយគត់ របស់មេដឹកនាំអាស៊ាន គឺការខុសម៉ោងគ្នា ដែលមានរហូតដល់ ១៥ម៉ោង។ នៅកន្លែងប្រជុំ ទើបល្ងាច ថ្ងៃច័ន្ទ ឯនៅកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ៍ ទៅហើយ តែការលំបាកនេះ វាមិនលំបាកដូច ការចរចារមិនត្រូវ គ្នានោះដែរ៕

តេជោ សែន៖ ការប្រជុំកំពូលពិសេស រវាងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើមជាមួយ ស្មារតីសាមគ្គីភាព

តេជោ សែន៖ ការប្រជុំកំពូលពិសេស រវាងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើមជាមួយ ស្មារតីសាមគ្គីភាព

តេជោ សែន៖ ការប្រជុំកំពូលពិសេស រវាងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើមជាមួយ ស្មារតីសាមគ្គីភាព

តេជោ សែន៖ ការប្រជុំកំពូលពិសេស រវាងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើមជាមួយ ស្មារតីសាមគ្គីភាព

តេជោ សែន៖ ការប្រជុំកំពូលពិសេស រវាងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើមជាមួយ ស្មារតីសាមគ្គីភាព

តេជោ សែន៖ ការប្រជុំកំពូលពិសេស រវាងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើមជាមួយ ស្មារតីសាមគ្គីភាព