តើលោកអ្នក ចង់ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យ មួយណា ?

បើលោកអ្នក មានការពិបាក ក្នុងការជ្រើសរើសកម្មវិធី គណនេយ្យឲ្យត្រូវ ជាមួយមុខរបរ ឬស្ថានភាព អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន Leopard Business Consultancy Co., Ltd.(LBC) ជាក្រុមហ៊ុន ដែលមាន ឯកទេសច្បាស់លាស់លើវិជ្ជាជីវនេះ អាចជួយលោកអ្នកបានគ្រប់បែបយ៉ាង ។ LBC ផ្តល់ជូនលោក អ្នករួមមាន៖

- សេវាជ្រើសរើសកម្មវិធីគ្រប់គ្រង គណនេយ្យកុំព្យូទ័រដែលមាន Licenseត្រឹមត្រូវមានសមត្ថភាព ស្របតាមទំហំ និងប្រភេទនៃអាជីវកម្ម ឬស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកស្របតាមស្តង់ដា International Financial Reporting Standard និងCambodia Accounting Standard .

- សេវាតម្លើងកម្មវិធី រៀបចំរចនាសម្ព័នរបស់កម្មវិធីឲ្យត្រូវតាមទំហំ និងប្រភេទអាជីវកម្មជាក់ស្តែង (Customization and Internal control design)ព្រោះគ្រប់ប្រភេទនៃកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ ទាំងអស់តែងតែមានចំណុច ឬផែ្នកខ្លះនៃកម្មវិធីដែលស្ថាប័នលោកអ្នក មិនត្រូវការប្រើប្រាស់។

- សេវាហ្វឹកហាត់បុគ្គលិក របស់លោកអ្នកឲ្យចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្បាស់លាស់ និងស្ទាត់ជំនាញ។

សូមទាក់ទងអគារលេខ២ ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមនភ្នំពេញ ជាប់ខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987   អ៊ីម៉ែល [email protected]

ក្រៅពីនេះ LBC មានសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់ បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... របស់លោកអ្នកដល់ទីកន្លែងតាមមុខងារ និងតួនាទី(ប្រធានគណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និងគ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត) ធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកចេះនិងយល់ច្បាស់អំពី គោលនយោបាយ នីតិវិធី គណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំឯសារពន្ធដារនិងការបង់ពន្ធដែលត្រឹម ត្រូវការកត់ត្រាបញ្ជីគណ នេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្របតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ព្រមជាមួយចំណេះដឹង នានាពាក់ព័ន្ធជាមួយពន្ធដារ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987 ៕

តើលោកអ្នក ចង់ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យ មួយណា ?

តើលោកអ្នក ចង់ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យ មួយណា ?