កម្រង​រូប​ថត​ស្និទ្ធស្នាល​របស់​តារា​ខ្មែរ​ជាមួយ Angelina Jolie


កម្រង​រូប​ថត​ស្និទ្ធស្នាល​របស់​តារា​ខ្មែរ​ជាមួយ Angelina Jolie

ក្រៅ​ពី​ការ​ដឹក​នាំ​រឿង​ហើយ​នោះ Angelina Jolie តែង​ផ្ដល់​ឱកាស​ថត​រូប​ទុក​ជា​អនុស្សាវរីយ៍​ជាមួយ​តារា​ខ្មែរ​នានា ដែល​ជា​តួ​សម្ដែង​ក្នុង​ភាពយន្ត​របស់​នាង​មាន​ចំណង​ជើង​ថា “មុន​ដំបូង​ខ្មែរ​ក្រហម​សម្លាប់​ប៉ា​ខ្ញុំ” ។ តើ​មាន​តារា​ណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​មាន​ឱកាស​ថត​រូប​ជាមួយ Angelina Jolie?

 

កម្រង​រូប​ថត​ស្និទ្ធស្នាល​របស់​តារា​ខ្មែរ​ជាមួយ Angelina Jolieលោក ទេព រិនដារ៉ូ, Angelina Jolie

កម្រង​រូប​ថត​ស្និទ្ធស្នាល​របស់​តារា​ខ្មែរ​ជាមួយ Angelina Jolieលោក សាវិន ហ្វីលីព, Angelina Jolie

កម្រង​រូប​ថត​ស្និទ្ធស្នាល​របស់​តារា​ខ្មែរ​ជាមួយ Angelina Jolieលោក សុខ សុធុន, Angelina Jolie

កម្រង​រូប​ថត​ស្និទ្ធស្នាល​របស់​តារា​ខ្មែរ​ជាមួយ Angelina Jolieកញ្ញា ឌី សុនិតា, Angelina Jolie

កម្រង​រូប​ថត​ស្និទ្ធស្នាល​របស់​តារា​ខ្មែរ​ជាមួយ Angelina Jolieអ្នក​នាង ស្វែង សុជាតា, Angelina Jolie