ព្រឹកនេះក្រសួងការងារ បើកសន្និបាត បូកសរុបលទ្ធផល ការងារប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៥ និងលើកទិសដៅ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាល និងវិជ្ជាជីវៈ បើកសន្និបាតបូករុបលទ្ធផល ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាព លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាល និងវិជ្ជាជីវៈ។

ព្រឹកនេះក្រសួងការងារ បើកសន្និបាត បូកសរុបលទ្ធផល ការងារប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៥ និងលើកទិសដៅ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹកនេះក្រសួងការងារ បើកសន្និបាត បូកសរុបលទ្ធផល ការងារប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៥ និងលើកទិសដៅ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦