មុខរបរ​សម្លាប់សត្វ​ស្វា​យ៉ាង​ព្រៃផ្សៃ​

dnt-news : បន្ទាប់ពី​បានឃើញ​រូបភាព​ទាំងនេះ​វា​ពិតជា​មិនគួ​ឱ្យ​ជឿ​ឡើយ​ថា​មាន​មនុស្ស​មួយចំនួន​តូច​មានចិត្ត​ឃោរឃៅ​បំផុត​ដែល​ពួកគេ​បានធ្វើ​ទារុណកម្ម​ទៅលើ​សត្វ​ស្វា​រហូតដល់​ស្លាប់​ដោយ​គ្មាន​ក្តីមេត្តា​ដែល​មនុស្ស​មួយចំនួនធំ​តែងតែ​ស្អប់ខ្ពើម​នោះ ។