តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន


តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន

ប្រទេស​នីមួយ​ៗ​សុទ្ធ​តែ​មាន​ផ្កា ដើម្បី​ជា​អត្តសញ្ញាណ​សម្រាប់​ប្រទេស​ខ្លួន។ ថ្ងៃ​នេះ Sabay សូម​បង្ហាញ​ពី​ផ្កា​តំណាង​អោយ​ប្រទេស​នីមួយ​ៗ​នៅ​ក្នុង​បណ្ដា​ប្រទេស​អាស៊ាន​ទាំង​១០៖

 

ប្រទេស​កម្ពុជា

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន

 

ប្រទេស​ហ្វីលីពីន

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន

 

 

ប្រទេសសឹង្ហបុរី

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន

 

 

ប្រទេស​វៀតណាម

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន

 

 

ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន

 
ប្រទេស​ប្រុយ​ណេ

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន
ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន
ប្រទេស​ថៃ

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន
ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន
ប្រទេស​ឡាវ

 

តោះ ! មក​ដឹង​ផ្កា​តំណាង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា
ប្រភពរូប៖ គណនីfacebook  Sann Moeng