គំនូរដៃ របស់វិចិត្រករ កូរ៉េម្នាក់ កំពុងឆក់ចិត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិត

កូរ៉េ៖ រូបគំនូររបស់ វិចិត្រករកូរ៉េម្នាក់ កំពុងទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំងដោយធ្វើឲ្យ អ្នកទស្សនាត្រជាក់ភ្នែក ហាក់បានទៅដល់ ទីកន្លែងពិតៗ ពេលបានមើលរូបភាព ទាំងនោះ និងអ្នកខ្លះទៀត គិតថាវាជារូបថត ។

វិចិត្រករ ដៃចំណានដែល គូរគំនូរដូចធម្មជាតិពិតៗ នេះឈ្មោះ An Jung-Hwan អាយុ ៣៨ឆ្នាំ បានបញ្ចប់ផ្នែកគំនូរ ពីសាកលវិទ្យាល័យ វិចិត្រសិល្បៈ Keimyung University ហើយស្នាដៃរបស់ Jung-Hwan ត្រូវបានបង្ហាញជាញឹកញាប់ នៅក្នុងពិព័ណ៌គំនូរនានា នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ។ ថ្មីៗនេះអ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិតបាននាំគ្នា Share តៗគ្នា នូវរូបភាពធម្មជាតិដ៏ ទាក់ទាញរបស់វិចិត្រកររូបនេះ ៕

ចង់ដឹងថារូបគំនូររបស់ Jung-Hwan ទាក់ទាញប៉ុណ្ណា ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា!

គំនូរដៃ របស់វិចិត្រករ កូរ៉េម្នាក់ កំពុងឆក់ចិត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិត

គំនូរដៃ របស់វិចិត្រករ កូរ៉េម្នាក់ កំពុងឆក់ចិត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិត

គំនូរដៃ របស់វិចិត្រករ កូរ៉េម្នាក់ កំពុងឆក់ចិត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិត

គំនូរដៃ របស់វិចិត្រករ កូរ៉េម្នាក់ កំពុងឆក់ចិត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិត

គំនូរដៃ របស់វិចិត្រករ កូរ៉េម្នាក់ កំពុងឆក់ចិត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិត

គំនូរដៃ របស់វិចិត្រករ កូរ៉េម្នាក់ កំពុងឆក់ចិត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិត

គំនូរដៃ របស់វិចិត្រករ កូរ៉េម្នាក់ កំពុងឆក់ចិត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិត

គំនូរដៃ របស់វិចិត្រករ កូរ៉េម្នាក់ កំពុងឆក់ចិត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធើណិត