បញ្ហារឿងសោ

- សោស្រួលចាក់ៈ បើរន្ធសោផ្ទះរបស់អ្នកច្រែះចាប់ ពិបាកចាក់ចូរយកស្លាប មាន់ជ្រលក់ប្រឹង ហើយរុកស៊កចូលទៅក្នុងរន្ធសោ ឲ្យជ្រះច្រែះ ដើម្បីឲ្យសោងាយស្រួលចាក់ឡើងវិញ។

- ភ្លេចកូនសោក្នុងរថយន្តៈ ប្រសិនបើអ្នកចុចគន្លឹបិទទ្វាររថយន្ត ហើយភ្លេចកូនសោនៅខាង ក្នុងរថយន្តនោះចូរព្យាយាមរុញ ឬទាញកញ្ចក់ ទ្វាររថយន្តចុះក្រោមឲ្យហើយ ល្មមតែអាចស៊កលូស ទៅថ្ពក់ទាញបើកគន្លឹះបាន។

តែបើទាញរុញហើយកញ្ចក់ ទ្វារថយន្តនភតែមិនរំកិលទៀត ចូរយកបង់ស្អិតបិទភ្ជាប់កញ្ចក់ ហើយព្យាយាមទាញឲ្យហើបម្តងទៀត ព្រោះវិធីនេះអាចជួយឲ្យកញ្ចក់សម្រុត ចុះបានដោយងាយ។

 

បញ្ហារឿងសោ

បញ្ហារឿងសោ

បញ្ហារឿងសោ

បញ្ហារឿងសោ