បណ្ដុំរូបភាព មើលមិនយល់ ដកស្រង់ពី Google Maps

សិល្បករខាងឌីជីថលលោក Kyle F. Williams បានប្រមូលផ្ដុំនូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកមានសភាព ចម្លែកមើលមិនយល់ ដកស្រង់ចេញពី ផែនទីរបស់ Google (Google Maps) ដែលរូបទាំងនោះបញ្ចូលដោយ ផ្ទាល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់។

ចង់ដឹងថារូបភាពទាំងនោះ ចម្លែកដល់កម្រិតណាទៅទស្សនាខាងក្រោម៖

បណ្ដុំរូបភាព មើលមិនយល់ ដកស្រង់ពី Google Maps

បណ្ដុំរូបភាព មើលមិនយល់ ដកស្រង់ពី Google Maps

បណ្ដុំរូបភាព មើលមិនយល់ ដកស្រង់ពី Google Maps

បណ្ដុំរូបភាព មើលមិនយល់ ដកស្រង់ពី Google Maps

បណ្ដុំរូបភាព មើលមិនយល់ ដកស្រង់ពី Google Maps

បណ្ដុំរូបភាព មើលមិនយល់ ដកស្រង់ពី Google Maps

បណ្ដុំរូបភាព មើលមិនយល់ ដកស្រង់ពី Google Maps

បណ្ដុំរូបភាព មើលមិនយល់ ដកស្រង់ពី Google Maps

ប្រភព៖ សប្បាយ