ខ្មែរ​ផ្អើល​ព្យាបាល​ជំងឺ​ដោយ​ម៉ាស៊ីន​កម្លាំង​ពពុះទឹក​

dnt-news : ​ទឹក​មាន​សារៈសំខាន់​ចំពោះ​ជីវិត​ប្រចាំថ្ងៃ ហើយ​មនុស្ស​ចាំបាច់​ត្រូវការ​ទឺ​ក​សម្រាប់​ហូប ងូត និង​បម្រើឱ្យ​ការរស់នៅ​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ជាមួយគ្នា​នោះ ប្រសិនជា​គ្មាន​ទឹក​ផឹក​មនុ​ស្សនឹង​ឆាប់​ស្លាប់​ជាង​គ្មាន​អាហារ​បរិភោគ ។ ប៉ុន្តែ​ទឹក​ក្រៅពី​សម្រាប់​ផឹក និង​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​ទឹក​ថែមទាំង​ជា​