មន្រ្តីរដ្ឋសភា បរិច្ឆាគឈាម រួមគ្នាជួយសង្គ្រោះ អាយុជីវិតមនុស្ស

ភ្នំពេញ៖ បុគ្គលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន រដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម កម្ពុជា រួមគ្នាបរិច្ឆាគឈាម ក្រោមប្រធានបទ សូមអរគុណចំពោះការជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ៕

មន្រ្តីរដ្ឋសភា បរិច្ឆាគឈាម រួមគ្នាជួយសង្គ្រោះ អាយុជីវិតមនុស្ស

មន្រ្តីរដ្ឋសភា បរិច្ឆាគឈាម រួមគ្នាជួយសង្គ្រោះ អាយុជីវិតមនុស្ស

មន្រ្តីរដ្ឋសភា បរិច្ឆាគឈាម រួមគ្នាជួយសង្គ្រោះ អាយុជីវិតមនុស្ស