គណបក្សយុវជនកម្ពុជា ដាក់លិខិតស្នើជួប សកម្មជន CNRP ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ រួចហើយ

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមការងារ គណបក្សយុវជនកម្ពុជា បានដាក់លិខិតស្នើ សុំជួបសកម្មជនគណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ(CNRP)ដែលជាប់ពន្ធនាគារព្រៃស ១៥រូបរួចរាល់ហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦៕

គណបក្សយុវជនកម្ពុជា ដាក់លិខិតស្នើជួប សកម្មជន CNRP ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ រួចហើយ