នាំជនសង្ស័យ ទៅបង្ហាញទីតាំង ចាប់ជំរិតក្មេង នៅជិតវត្តគោកបញ្ជាន់

ភ្នំពេញ៖ កម្លាំងកងរាជអាវុធ ខេត្តកណ្តាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បាននាំជនសង្ស័យក្នុង ករណីចាប់ជំរិតក្មេង ទៅបង្ហាញទីតាំង ចាប់ជំរិតនៅជិត
វត្តគោកបញ្ជាន់ ក្នុងឃុំចោមចៅ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ៕

នាំជនសង្ស័យ ទៅបង្ហាញទីតាំង ចាប់ជំរិតក្មេង នៅជិតវត្តគោកបញ្ជាន់

នាំជនសង្ស័យ ទៅបង្ហាញទីតាំង ចាប់ជំរិតក្មេង នៅជិតវត្តគោកបញ្ជាន់

នាំជនសង្ស័យ ទៅបង្ហាញទីតាំង ចាប់ជំរិតក្មេង នៅជិតវត្តគោកបញ្ជាន់