តេជោ សែន ទោះបីទៅដល់ទីណា គឺតែងតែគិតគូខ្វល់ខ្វាយ ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរសារ បញ្ជាក់ថា ទោះបីសម្ដេច អញ្ជើញទៅដល់ទីណា គឺតែងតែគិតគូ ខ្វល់ខ្វាយអំពី សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជានិច្ច។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេច បានសរសេរថា "សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខដឹកនាំរបស់កម្ពុជា ទោះបីលោកអញ្ជើញ ទៅដល់ទីណា គឺតែងតែគិតគូខ្វល់ខ្វាយ អំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ទោះបីមានការហត់ នឿយហត់ខ្លះៗក្នុងការ ធ្វើដំណើផ្លូវឆ្ងាយទាំង ទៅទាំងមក (កម្ពុជា-អាមរិក) គឺ សម្តេចតេជោ បានសម្រេចជោជ័យធំៗ ជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាមោទនភាព ជាតិទាំងមូល"៕

តេជោ សែន ទោះបីទៅដល់ទីណា គឺតែងតែគិតគូខ្វល់ខ្វាយ ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន ទោះបីទៅដល់ទីណា គឺតែងតែគិតគូខ្វល់ខ្វាយ ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន ទោះបីទៅដល់ទីណា គឺតែងតែគិតគូខ្វល់ខ្វាយ ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន ទោះបីទៅដល់ទីណា គឺតែងតែគិតគូខ្វល់ខ្វាយ ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន ទោះបីទៅដល់ទីណា គឺតែងតែគិតគូខ្វល់ខ្វាយ ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន ទោះបីទៅដល់ទីណា គឺតែងតែគិតគូខ្វល់ខ្វាយ ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ