គ.ជ.ប ប្រជុំកែ សម្រួលសេចក្តី ព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ចុះ ឈ្មោះបោះឆ្នោត

ភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះ ឆ្នោត (គ.ជ.ប) អគ្គលេខាធិការ អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ជំនួយការ គ.ជ.ប ប្រធាន អនុប្រធានគ្រប់ នាយកដ្ឋាន បានបើកកិច្ចប្រជុំលើរបៀបវារៈចំនួន២។

របៀបវារៈទាំង២នោះរួមមាន ៖ ១.ផែនការមេសម្រាប់ការ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ , ២.តារាងកែសម្រួលសេចក្តី ព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ បញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ តាមការសម្រេចរបស់ គ.ជ.ប៕

គ.ជ.ប ប្រជុំកែ សម្រួលសេចក្តី ព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ចុះ ឈ្មោះបោះឆ្នោត

គ.ជ.ប ប្រជុំកែ សម្រួលសេចក្តី ព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ចុះ ឈ្មោះបោះឆ្នោត