ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស សិង្ហបុរីធ្វើអោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ មើលឃើញពី ភាពរីកចំរើនខ្លាំង ទាំងយោធា និង ពាណិជ្ជកម្ម

ភ្នំពេញ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ នេះបានមើលឃើញពី ភាពរីកចំរើនខ្លាំងទាំងផ្នែក យោធានិងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម បន្ទាប់ពីបានចូលទស្សនា ការតាំង ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាសសិង្ហបុរី នៅប្រទេសសិង្ហបុរី។

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បានសរេសរក្នុងបណ្តាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម (Facebook) " ខ្ញុុបានដើរចូលទៅ មើលនៅខាងក្នុង មជ្ឈមណ្ឌល តាំងពិព័រណ៍ឃើញថា បច្ចេកវិទ្យាសព្វថ្ងៃ រីកចម្រើនទៅមុខខ្លាំងណាស់ទាំងផ្នែក វិស័យយោធា និងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម"៕

ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស សិង្ហបុរីធ្វើអោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ មើលឃើញពី ភាពរីកចំរើនខ្លាំង ទាំងយោធា និង ពាណិជ្ជកម្ម

ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស សិង្ហបុរីធ្វើអោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ មើលឃើញពី ភាពរីកចំរើនខ្លាំង ទាំងយោធា និង ពាណិជ្ជកម្ម

ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស សិង្ហបុរីធ្វើអោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ មើលឃើញពី ភាពរីកចំរើនខ្លាំង ទាំងយោធា និង ពាណិជ្ជកម្ម

ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស សិង្ហបុរីធ្វើអោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ មើលឃើញពី ភាពរីកចំរើនខ្លាំង ទាំងយោធា និង ពាណិជ្ជកម្ម

ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស សិង្ហបុរីធ្វើអោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ មើលឃើញពី ភាពរីកចំរើនខ្លាំង ទាំងយោធា និង ពាណិជ្ជកម្ម

ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស សិង្ហបុរីធ្វើអោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ មើលឃើញពី ភាពរីកចំរើនខ្លាំង ទាំងយោធា និង ពាណិជ្ជកម្ម

  • ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មលម្ហអាកាស សិង្ហបុរីធ្វើអោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ មើលឃើញពី ភាពរីកចំរើនខ្លាំង ទាំងយោធា និង ពាណិជ្ជកម្ម已关闭评论
  • 16 views
  • Hide Sidebar
    A+