ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ​នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លងមកនេះ​ កូដកម្មនៅទូទំាងប្រទេសបានកើតឡើង​ចំនួន៣៣៦ករណី(ថយចុះ១,៨%) ​កូដករចូលរួមសរុប ​៨ម៉ឺន២៤៥៨នាក់ (ថយចុះ៤០,១%) ​និងបានដោះស្រាយសះជាចំនួន៣២៦ករណី​ (ថយចុះ១,៥%)។

​នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួង​ការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ​ដែលត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុង​សន្និបាតបូកសរុបប្រចំាឆ្នាំ២០១៥​និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៦ ។