ធនាគារជាតិ​កម្ពុជា​ប្រកាស​ព្រមាន​ត្រូវ​ជាប់គុក និង​ពិន័យ​១០០​ដង​នៃ​ប្រាក់​ដែល​ខ្លួន​មិន​ទទួលយក​

dnt-news : ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បានធ្វើ​ការព្រមាន​យ៉ាង​ធ្ងន់ៗ​ទៅតាម​មាត្រា​នៃ​ច្បាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​លើក​តាម​ហ្វ៊េ​ស​ប៊ុ​ក​របស់ខ្លួន​ថា ប្រសិន​ណា​ជន​ណា​ដែល​ពុំ​ទទួល​ចាយប្រាក់​រៀល​របស់​កម្ពុ​ជា​នោះទេ នឹងត្រូវ​ជាប់ទោស​ពន្ធ​នាគារ​ព្រមទាំង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ផងដែរ​។​