អស់ទាស់! កូនក្រមុំនៅខេត្តហ៊្វូជាន ប្រទេសចិន មានហាងឆេងខ្ពស់កប់ពពក

Doliprane TVC

ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះនៅក្នុងខេត្តហ្វូ៊ជាន ប្រទេសចិន មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមួយដោយ សារតែតម្លៃខ្លួនកូនក្រមុំដែលត្រូវរៀបមង្គលការ មានហាងឆេងថ្លៃកប់ពពកដែលកន្លងមកគេមិនដែល បានជួបប្រទះទាល់តែសោះ ។

អស់ទាស់! កូនក្រមុំនៅខេត្តហ៊្វូជាន ប្រទេសចិន មានហាងឆេងខ្ពស់កប់ពពក

ថ្ងៃដំបូង​ប្រាក់បណ្ណាការជូនកូនក្រមុំមានចំនួន ៣,៨៨ លានយន់  ថ្ងៃបន្ទាប់ គឺកូនក្រមុំម្នាក់ផ្សេងទៀតទទួលបានប្រាក់បណ្ណាការរហូតដល់ទៅចំនួន ៦ លានយន់ និង បន្ថែមលើថ្លៃសោ ហ៊ុយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំនួន ១០០ លានយន់ ព្រមទាំងយន្តហោះមួយគ្រឿងថែមទៀតផង ៕ គ ឡេង

អស់ទាស់! កូនក្រមុំនៅខេត្តហ៊្វូជាន ប្រទេសចិន មានហាងឆេងខ្ពស់កប់ពពកអស់ទាស់! កូនក្រមុំនៅខេត្តហ៊្វូជាន ប្រទេសចិន មានហាងឆេងខ្ពស់កប់ពពកអស់ទាស់! កូនក្រមុំនៅខេត្តហ៊្វូជាន ប្រទេសចិន មានហាងឆេងខ្ពស់កប់ពពក