កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​


កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​

ជា​ទូទៅ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​មួយ​ប្រភេទ​រថយន្ត​ធន់​ធំ ឬ​រថយន្ត​ប្រភេទ​ ៤x៤ ​។​ ដែល​គេ​កម្រ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​សម្រាប់​ប្រភេទ​រថយន្ត​គ្រួសារ​ណាស់ ហើយ​កាន់​តែ​មិន​សូវ​ឃើញ​ទៀត​នូវ​ប្រភេទ​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត។ ថ្ងៃ​នេះ​​ Sabay សូម​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​ជូន​កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​៖​
១. Trident Iceni
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
២. BMW Alpina D3 Bi-Turbo
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
៣. Porsche Panamera Turbo Diesel
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
៤. Audi A8 4.2 TDI
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
៥. Mercedes-Benz C-Class C350 CDI
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
៦. Maserati Ghibli Diesel
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
៧. Volkswagen Golf GTD
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
៨. Jaguar XF
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
៩. Mini Cooper SD
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
១០. Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM-2
កំពូល​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​
ប្រែ​សម្រួល ៖ រដ្ឋ
ប្រភព ៖ cheatseat