ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?


ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

ជា​ទូ​ទៅ​យន្តហោះ​ប្រភេទ​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ​អាច​ហោះហើរ​បាន​ក្នុង​ល្បឿន​ចន្លោះ​ពី​ ៨០០ទៅ ៩០០គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​ ខណៈ​ដែល​យន្ត​ប្រតិកម្ម (យន្តហោះ​ចម្បាំង) អាច​ហោះ​ហើរ​ក្នុង​ល្បឿន​ចាប់​ពី​ជាង​មួយ​ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​ឡើង​ទៅ​។​ ថ្ងៃនេះ​​ Sabay សូម​បង្ហាញ​នូវ​​យន្តហោះ​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ៖

 

១. X-15 ល្បឿន​អតិបរមា​ ៧២៧៤​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​

ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

 
២. SR-71 Blackbirdល្បឿន​អតិបរមា​ ៣៥៤០​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​

ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

 
៣. 3540 ល្បឿន​អតិបរមា​ ៣៤៩២​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​

ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

 
៤. Bell X-2 “Starbuster” ល្បឿន​អតិបរមា​ ៣៣៦៩​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​

ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

 
៥. XB-70 Valkyrie ល្បឿន​អតិបរមា​ ៣៣០៨​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​

ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

 
៦. Mikoyan Ye-152 ល្បឿន​អតិបរមា​ ៣០៣០​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​

ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

 
៧. Mikoyan MiG-31 Foxhound ល្បឿន​អតិបរមា​ ២៩៩៣​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​

ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

 
៨. Convair F-106 Delta Dart ល្បឿន​អតិបរមា​ ២៤៥៤​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​

ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

 
៩. F-4 Phantom II ល្បឿន​អតិបរមា​ ២៣៦៨​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​

ជឿ​ទេ​ថា​មាន​យន្ត​ហោះ​ អាច​ហោះ​បាន​ ៧ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​?

 
ប្រែ​សម្រួល ៖ រដ្ឋ
ប្រភព ៖  businessinsider