អ្នកស្រី កែវ មុំ ៖ ពី​លក់​ចាប់ហួយ​ក្លាយជា​វប្រ​ធាន​ក្រុមហ៊ុន​នំ​ស្រួយ​លី​លី

dnt-news : ​អ្នកស្រី​កែវ មុំ ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​នំ​ស្រួយ​លី​លី​បាន​រំលឹក​ពី​ប្រវត្តិ​អតីតកាល​ថា អ្នកស្រី​កើត​នៅ ថ្ងៃទី​១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​១៩៧៥ ចំ​ពេលដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្ថិតក្រោម​ការកាន់កាប់​ដោយ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ។ ក្នុងចំណោម​បងប្អូន​៧​នាក់ អ្នកស្រី​គឺជា​កូន​ទី​៣ ។ ឪពុកម្តាយ​របស់​អ្នកស្រី​រស់