រកឃើញសាកសព ១០០នាក់ នៅពន្ធនាគារមួយ ក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី

ស៊ីអ៊ិនអ៊ិន៖ យ៉ាងហោចណាស់មានសាកសព ចំនួន ១០០នាក់ ត្រូវបានរកឃើញ នៅក្នុងពន្ធនាគារ មួយនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី ។

ទូរទស្សន៍ស៊ីអ៊ិនអ៊ិន បានផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ថា អាជ្ញារនៅក្នុងប្រទេស កូឡុំប៊ី បានរកឃើញសាកសព ចំនួន១០០នាក់ នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយ នៅក្រុង Bogota ។

ពន្ធនាគារ La Modelo ជាពន្ធនាគារមួយធំ ជាងគេនៅក្នុងប្រទេស កូឡុំប៊ី ដែលមានអ្នកទោស យ៉ាងច្រើនណែនតាន់តាប់ ។

លោក Caterina Heyck Puyana សភាចាពិសេសមួយ រូបទទួលបន្ទុកកិច្ច នេះបានថ្លែងឲ្យ ដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថា អគ្គលេខាធិការ ស្មារក្តីកូឡុំប៊ី បានបញ្ជាក់ថា ករណីស្លាប់អ្នកទោស នេះកំពុងស្ថិតក្នុង ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ ៕

រកឃើញសាកសព ១០០នាក់ នៅពន្ធនាគារមួយ ក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី