មុនគេងគួរ ធ្វើដូចម្តេច ទើបជើងតូច?

មុនគេងគួរ ធ្វើដូចម្តេច ទើបជើងតូច?

ប្រសិនជាអ្នកចង់ ទទួលបានជើង ដែលតូចស្រឡូន ហើយស្អាត មុនពេលគេងអ្នក អាចធ្វើចលនាមួយចំនួន នោះជើងអ្នកនឹង មានលក្ខណៈ ស្អាតជាមិនខាន។ តើមានចលនាអ្វីខ្លះទៅ?
ដំណាក់កាលទី១
ចលនាទី១
ដំបូងអ្នកត្រូវតែគេងឲ្យត្រង់ ខ្នងដាក់ឲ្យជាប់ដី ដៃទាំងពីរទប់ដី ហើយជើងលើកឡើងលើទាំងសងខាង។

 

មុនគេងគួរ ធ្វើដូចម្តេច ទើបជើងតូច?

ចលនាទី២
បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវកន្ទេកជើងទាំងពីរ រួចជើងឆ្វេងដាក់លើជើងស្តាំ។

មុនគេងគួរ ធ្វើដូចម្តេច ទើបជើងតូច?

ចលនាទី៣
ប្តូរជើងស្តាំដាក់លើជើងឆ្វេងវិញ ដោយធ្វើចលនាទី២ និងទី៣ចំនួន៥០ដង ប្រសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់ពេក អ្នកអាចធ្វើតិចជាង៥០ដងក៏បានដែរ ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នក។

មុនគេងគួរ ធ្វើដូចម្តេច ទើបជើងតូច?

ដំណាក់កាលទី២
ចលនាទី១
ដំបូងអ្នកត្រូវតែធ្វើដូចចលនាទី១នៃដំណាក់កាលទី១ ប៉ុន្តែជើងក្រោយពេលដែលលើកឡើងលើ ត្រូវតែបត់ដូចក្នុងរូប(រាងដូចធាក់កង់)។

មុនគេងគួរ ធ្វើដូចម្តេច ទើបជើងតូច?

ចលនាទី២
បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវតែធ្វើចលនាដូចពេលដែលអ្នកធាក់កង់ចំនួនពី៧០ទៅ១០០ដង ប៉ុន្តែត្រូវតែមើលតាមសុខភាពអ្នក បើមិនអាចទប់ទល់បាន អ្នកអាចធ្វើតិចជាង១០០ដងបាន៕

មុនគេងគួរ ធ្វើដូចម្តេច ទើបជើងតូច?

 

 ប្រភព៖ www.health.com.kh