វិធី​ស៊ុត​​បាល់ ​ពេល​​ដាច់​មួយ​ទល់​នឹង​មួយ​ ជាមួយ​អ្នកចាំទី!

ការស៊ុតបាល់បញ្ចូលទី ពេលដាច់មួយទល់ នឹងមួយជាមួយអ្នកចាំទី មិនមែនងាយស្រួល ប៉ុន្មានឡើយ ហើយពេលខ្លះ សូម្បីកីឡាករអាជីព ក៏ ស៊ុតមិនបានសម្រេចដែរ។

វីដេអូបង្រៀនខ្លី ជាង៤នាទីខាងក្រោម នេះ នឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបស៊ុត ពេលដាច់មួយស្មើ ជាមួយអ្នកចាំទី ដោយក្នុងនោះ រួមមានការស៊ុតស៊ី ប្រឡោះជើង ការអូសបាល់ប្រើបច្ចេកទេសរកមុំ ឬជ្រុងដែលទូលាយ សម្រាប់ស៊ុត និងបច្ចេកទេសមួយចំនួនផងដែរ៕

វិធី​ស៊ុត​​បាល់ ​ពេល​​ដាច់​មួយ​ទល់​នឹង​មួយ​ ជាមួយ​អ្នកចាំទី!

ដោយ៖sabay