​ក្រ​សួ​ង​អ​ប់​រំ​ប្រ​កា​ស​ផ្ត​ល់​អា​ហា​រូប​ក​រ​ណ៍ ៦៣៤៦​ក​ន្លែង ដ​ល់​និ​ស្សិ​ត​ថ្នា​ក់​ប​រិ​ញ្ញា​ប​ត្រ​ស​ម្រា​ប់​ឆ្នាំ​សិ​ក្សា​ ២០១៦-២០១៧

ភ្នំពេញ៖ ក្រ​សួង​អ​ប់​រំ យុវ​ជ​ន និង​កី​ឡា នឹង​ផ្ត​ល់​អា​ហា​រូប​ក​រ​ណ៍​ចំ​នួ​ន ៦៣៤៦​ក​ន្លែ​ង ដ​ល់​និ​ស្សិ​ត​ថ្នាក់​ប​រិ​ញ្ញា​ប​ត្រ​ នៅ​តាម​គ្រឹះ​ស្ថា​ន​ឧ​ត្ត​ម​សិ​ក្សា​សា​ធា​រ​ណៈ និង​ឯ​ក​ជ​ន​ស​ម្រា​ប់​ឆ្នាំ​សិ​ក្សា ២០១៦​-​២០១៧​ ដែ​ល​ចំ​នួ​ន​អា​ហា​រូប​ក​រ​ណ៍​ទាំង​អ​ស់ ត្រូ​វ​បា​ន​បែ​ង​ចែ​ក​ជា​បួ​ន​ផ្នែ​ក​៖ សិ​ស្ស​ទូ​ទៅ សិ​ស្ស​អា​ទិ​ភា​ព​នា​រី សិស្ស​អា​ទិ​ភា​ព​ក្រី​ក្រ​ និង​ សិ​ស្ស​អា​ទិ​ភា​ពតំ​ប​ន់​ជួប​កា​រ​លំ​បា​ក​ ​។ សេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបញ្ជាក់ថា កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ និងកន្លែងទទួលពាក្យ៖ – ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់បេក្ខជនសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ នៅ​តាម​វិ​ទ្យា​ល័យ​រប​ស់​ខ្លួ​ន ឬ​មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី ខេត្ត។ – ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់បេក្ខជនស្វ័យរិន និងបំពេញវិជ្ជា នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី ខេត្ត​៕   ដោយ៖ ចន្ធី