ត្នោត​១០​ដើម​ក្នុង​ក្រសួង​វប្បធម៌ ផ្តល់​ចំណូល​ជិត​៤០០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ ដល់​លោក អ៊ួ​ក

ត្នោត​១០​ដើម​ក្នុង​ក្រសួង​វប្បធម៌ ផ្តល់​ចំណូល​ជិត​៤០០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ ដល់​លោក អ៊ួ​ក

ត្នោត​១០​ដើម​ក្នុង​ក្រសួង​វប្បធម៌ ផ្តល់​ចំណូល​ជិត​៤០០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ ដល់​លោក អ៊ួ​ក

ត្នោត​១០​ដើម​ក្នុង​ក្រសួង​វប្បធម៌ ផ្តល់​ចំណូល​ជិត​៤០០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ ដល់​លោក អ៊ួ​ក

ត្នោត​១០​ដើម​ក្នុង​ក្រសួង​វប្បធម៌ ផ្តល់​ចំណូល​ជិត​៤០០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ ដល់​លោក អ៊ួ​ក

ត្នោត​១០​ដើម​ក្នុង​ក្រសួង​វប្បធម៌ ផ្តល់​ចំណូល​ជិត​៤០០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ ដល់​លោក អ៊ួ​ក

ត្នោត​១០​ដើម​ក្នុង​ក្រសួង​វប្បធម៌ ផ្តល់​ចំណូល​ជិត​៤០០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ ដល់​លោក អ៊ួ​ក

ត្នោត​១០​ដើម​ក្នុង​ក្រសួង​វប្បធម៌ ផ្តល់​ចំណូល​ជិត​៤០០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ខែ ដល់​លោក អ៊ួ​ក


អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​