អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរ កំពង់ឆ្នាំង ឃាត់ខ្លួន

ភ្នំពេញ៖ ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ដើមអម្ពិលបានឲ្យដឹងថា សហការីស្ថានីយ៍ ទូរទស្សន៍ MSJ ត្រូវបានអាជ្ញាធរកំពង់ឆ្នាំង ធ្វើការឃាត់ខ្លួន នៅល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោយទៅយកព័ត៌មាន តាមសំណូមពររបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ជុំវិញរឿងឃាត់ខ្លួន អ្នកសារព័ត៌មានខាងលើ សូមរងចាំតាមដាន ជាមួយនឹងយើងនៅពេលបន្តិចទៀត៕

អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរ កំពង់ឆ្នាំង ឃាត់ខ្លួន

អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរ កំពង់ឆ្នាំង ឃាត់ខ្លួន

អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរ កំពង់ឆ្នាំង ឃាត់ខ្លួន