និស្សិត ទូច សំណាង បង្កើត​«​រ៉ូ​បូត​ប្រមូល​សំរាម​» ដើម្បី​បណ្តុះ​គំនិត​សម្អាត​បរិស្ថាន​

និស្សិត ទូច សំណាង បង្កើត​«​រ៉ូ​បូត​ប្រមូល​សំរាម​» ដើម្បី​បណ្តុះ​គំនិត​សម្អាត​បរិស្ថាន​

និស្សិត ទូច សំណាង បង្កើត​«​រ៉ូ​បូត​ប្រមូល​សំរាម​» ដើម្បី​បណ្តុះ​គំនិត​សម្អាត​បរិស្ថាន​

និស្សិត ទូច សំណាង បង្កើត​«​រ៉ូ​បូត​ប្រមូល​សំរាម​» ដើម្បី​បណ្តុះ​គំនិត​សម្អាត​បរិស្ថាន​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​