ហូប​ក៏​ស្លាប់ មិន​ហូប​ក៏​ស្លាប់​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​