មានករណី អគ្គិភ័យមួយកន្លែង ឆាបឆេះនៅក្លាំងអេតចាយ

ព្រះសីហនុ៖ មានករណីឆាបឆេះ ក្លាំងអេតចាយនៅក្រោយ មន្ទីសាធារណការណ៍និងគមនាគមន៍ ក្នុងសង្កាត់លេខ១ ខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុងព្រះសីហនុ ដោយសារប្រេងនិងសំបកកង់ឡាន។

ខណៈពេលនេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច និងក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យកំពុងអន្តរគមន៍។

ព័ត៌មានលម្អិត យើងនឹងជម្រាបជូនក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ៕

មានករណី អគ្គិភ័យមួយកន្លែង ឆាបឆេះនៅក្លាំងអេតចាយ

មានករណី អគ្គិភ័យមួយកន្លែង ឆាបឆេះនៅក្លាំងអេតចាយ

មានករណី អគ្គិភ័យមួយកន្លែង ឆាបឆេះនៅក្លាំងអេតចាយ

មានករណី អគ្គិភ័យមួយកន្លែង ឆាបឆេះនៅក្លាំងអេតចាយ