«​សម្តេច​» ត្រូវមាន​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​៧​ចំណុច​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​