ពាក្យពេចន៍ អ្នកស្រឡាញ់ ភេទដូចគ្នា នៅកម្ពុជា ជាង២០០ពាក្យ

ភ្នំពេញ៖ មជ្ឈមណ្ឌសិទ្ធិ មនុស្សកម្ពុជា (ម.ស.ម.ក) បានលើកឡើងថា ការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ ឬវាក្យសព្ទ ដែលសម្រាប់សម្គាល់ អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មាន ជាង២០០ពាក្យ។

ម.ស.ម.ក បានលើកឡើងទៀតថា “ការប្រើជាទូទៅ ទាំង ម.ស.ម.ក និងអង្គការជា ដៃគូបានរៀបចំ និងប្រើប្រាស់ មានមួយចំនួនដែលប្រើក្នុងការ តស៊ូមតិ និងប្រើប្រាស់ជាទូទៅ នៅក្នុងវិស័យការងារ របស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជា”។

អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា សំដៅដល់ស្រ្តីស្រឡាញ់ស្រ្តី បុរសស្រឡាញ់បុរស អ្នកស្រឡាញ់ភេទទាំងពីរភេទ និងអ្នកប្តូរភេទ៕

ពាក្យពេចន៍ អ្នកស្រឡាញ់ ភេទដូចគ្នា នៅកម្ពុជា ជាង២០០ពាក្យ