បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ


បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

ពិធី​ហែ​អ្នក​តា​ចិន​ ត្រូវ​បាន​ប្រជាជន​ខ្មែរ​សែ​ស្រឡាយ​ចិន​-វៀតណាម ចាត់​ទុក​ថា ជា​ពិធី​សាសនា​ធំ​មួយ​ ដែល​ពិធី​នេះ​​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រោយ​ពី​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន។ ក្រៅ​ពី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន ក៏​មាន​ការ​លេង​​មុងសាយ​ ដើម្បី​បណ្ដេញ​ឧបទ្រព​ចេញ​ពី​ផ្ទះ ជាថ្នូរ​នឹង​ការ​សុំ​សេចក្ដី​សុខ រកស៊ី​មាន​បាន និង ធ្វើ​អ្វីៗ​សម្រេច​តាម​សេចក្ដី​ប្រថ្នា។
 

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺជា រូបភាព​នៃ​សកម្មភាព​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន នៅ​ផ្សារ​អូរឬស្សី កាល​ពី​ព្រឹកមិញ​នេះ៖

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ

 

បណ្ដុំ​រូបភាព​ នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​អ្នក​តាចិន​នៅ​ភ្នំពេញ