ក្រុមហ៊ុននាំចូល Samsung ប្រចាំកម្ពុជា បដិសេធ Samsung ម៉ូដែល Galaxy J7 ពណ៌មាស

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន ខេអន លីឌើរ ខូអិលធីឌី លីមីតធិត កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញលិខិតបដិសេធចំហរ មួយទៅលើ Samsung ម៉ូដែល Galaxy J7 ពណ៌មាស ។

ក្នុងលិខិតបិដិសេធបើកចហរ ដែល មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បានធ្វើការបដិសេធថា «Samsung ម៉ូដែល Galaxy J7 ពណ៌មាស ដែលលេខម៉ូដែល SM- J700FZDDCAM លេខម៉ាស៊ីន R28H13LWBDE និងលេខសម្គាល់ម៉ាស៊ីន 356172/07/641385/2 មិនមែនជាផលិតផល ដែលក្រុមហ៊ុន ខេអន លីឌើរ ខូអិលធីឌី លីមីតធិត នាំចូលបង់ពន្ធ និងមានការធានាត្រឹមត្រូវ ពីក្រុមហ៊ុន ខេអន នោះឡើយ»។

ក្រុមហ៊ុននាំចូល Samsung ប្រចាំកម្ពុជា បដិសេធ Samsung ម៉ូដែល Galaxy J7 ពណ៌មាស

ក្រុមហ៊ុននាំចូល Samsung ប្រចាំកម្ពុជា បដិសេធ Samsung ម៉ូដែល Galaxy J7 ពណ៌មាស

ក្រុមហ៊ុននាំចូល Samsung ប្រចាំកម្ពុជា បដិសេធ Samsung ម៉ូដែល Galaxy J7 ពណ៌មាស

ក្រុមហ៊ុននាំចូល Samsung ប្រចាំកម្ពុជា បដិសេធ Samsung ម៉ូដែល Galaxy J7 ពណ៌មាស