ព្រះរាជជីវ ប្រវត្តិសង្ខេប ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី មហាចក្រី សិរិនថន

ភ្នំពេញ៖ ស្វែងយល់ ពីព្រះរាជជីវប្រវត្តិ សង្ខេប របស់ព្រះអង្គ ម្ចាស់ក្សត្រី មហាចក្រ សិរិនថន ព្រះរាជបុត្រីទី៣ របស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអាឌុលយាដេត និងព្រះមហាក្សត្រីស៊ីរីគីត ។ ដក់ស្រងចេញពីទីភ្នាក់ សារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP)៕

ព្រះរាជជីវ ប្រវត្តិសង្ខេប ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី មហាចក្រី សិរិនថន

ព្រះរាជជីវ ប្រវត្តិសង្ខេប ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី មហាចក្រី សិរិនថន