នៅថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា វត្តបទុមវតីមានការ ដង្ហែរក្បួននៅជុំវិញវត្ត

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ បុណ្យមាឃបូជា វត្តបទុមវតីមានរៀបចំ ការដង្ហែរក្បួនជុំវិញវត្ត ដោយមានព្រះសង្ឃ និមន្តចូលរួមប្រហែល ៣០០អង្គ និងមានការចូលរួមពី ឧបាសក ឧបាសិការប្រហែល ៧០០នាក់។

ហើយនៅក្នុងការ ដង្ហែរក្បួននេះ គឺចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្លូវស៊ូស្រ៊ុន ទៅត្បូង បត់ចូលផ្លូវ ២៥៤ ទៅលិចបត់តាមផ្លូវ១៩ ទៅជើងបត់ចូលផ្លូវ២៤០ មកដល់ផ្លូវ ស៊ូស្រ៊ុន បត់ចូលវត្តវិញ៕

នៅថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា វត្តបទុមវតីមានការ ដង្ហែរក្បួននៅជុំវិញវត្ត

នៅថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា វត្តបទុមវតីមានការ ដង្ហែរក្បួននៅជុំវិញវត្ត

នៅថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា វត្តបទុមវតីមានការ ដង្ហែរក្បួននៅជុំវិញវត្ត

នៅថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា វត្តបទុមវតីមានការ ដង្ហែរក្បួននៅជុំវិញវត្ត