ចៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី១ ចុះចែក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងភូមិ២ និងភូមិ៣

ភ្នំពេញ៖ អ្នកស្រី ស៊ី តូន ចៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី១ នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចុះចែក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងភូមិ២ និងភូមិ៣ បានចំនួន ១១៧នាក់៕

ចៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី១ ចុះចែក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងភូមិ២ និងភូមិ៣

ចៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី១ ចុះចែក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងភូមិ២ និងភូមិ៣

ចៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី១ ចុះចែក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងភូមិ២ និងភូមិ៣