អាត់ ធន នឹងដឹកនាំ សហជីព-សមាគម និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ទៅតវ៉ានៅខាងមុខ ពន្ធនាគារព្រៃស

ភ្នំពេញ៖ លោក អាត់ ធន ប្រធានសហព័ន្ឋ សហភាពការងារកម្ពុជា នឹងជាប្រធានសហជីព ស៊ីខៅឌូ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ នឹងដឹកនាំសហព័ន្ធ សហជីព-សមាគម និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ទៅតវ៉ានៅខាងមុខ ពន្ធនាគារព្រៃស ដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល និងតុលាការ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដោះលែងសមាជិក សហជីពចំនួន ២រូបដែលបានចាប់ខ្លួន ក្នុងការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិការងារ ពីថៅកែក្រុមហ៊ុនកាពីតូល កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅ ៕

អាត់ ធន នឹងដឹកនាំ សហជីព-សមាគម និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ទៅតវ៉ានៅខាងមុខ ពន្ធនាគារព្រៃស

អាត់ ធន នឹងដឹកនាំ សហជីព-សមាគម និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ទៅតវ៉ានៅខាងមុខ ពន្ធនាគារព្រៃស

អាត់ ធន នឹងដឹកនាំ សហជីព-សមាគម និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ទៅតវ៉ានៅខាងមុខ ពន្ធនាគារព្រៃស