ក្រសួង ធនធានទឹក ជួសជុលម៉ាស៊ីន បូមទឹក ចល័តជាង ៤០០គ្រឿង

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានធ្វើការជួសជុល ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័ត ខ្នាតមធ្យមជាង ៤០០គ្រឿង ដែលបានប្រើប្រាស់ ពេញមួយឆ្នាំ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈ ជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះ ស្រូវជូនប្រជាកសិករ នាពេលខាងមុខផងដែរ។

យោងតាមគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុករបស់ ក្រសួងធនធានទឹក នៅព្រឹកទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បានឲ្យដឹងថា “បន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់ស្ទើរពេញ មួយឆ្នាំមកនេះ ដើម្បីបូមទឹកសង្គ្រោះ ស្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្រសួង បានចាប់ផ្តើមធ្វើការ ជួសជុល ថែទាំ និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័ត ខ្នាតមធ្យមទាំងជាង ៤០០ គ្រឿង”៕

ក្រសួង ធនធានទឹក ជួសជុលម៉ាស៊ីន បូមទឹក ចល័តជាង ៤០០គ្រឿង

ក្រសួង ធនធានទឹក ជួសជុលម៉ាស៊ីន បូមទឹក ចល័តជាង ៤០០គ្រឿង

ក្រសួង ធនធានទឹក ជួសជុលម៉ាស៊ីន បូមទឹក ចល័តជាង ៤០០គ្រឿង

ក្រសួង ធនធានទឹក ជួសជុលម៉ាស៊ីន បូមទឹក ចល័តជាង ៤០០គ្រឿង

ក្រសួង ធនធានទឹក ជួសជុលម៉ាស៊ីន បូមទឹក ចល័តជាង ៤០០គ្រឿង

ក្រសួង ធនធានទឹក ជួសជុលម៉ាស៊ីន បូមទឹក ចល័តជាង ៤០០គ្រឿង