២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

ភ្នំពេញៈ រូបថតដែលបង្ហាញពី សិល្បៈគូគំនូរ ជារូបភាពបង្ហាញពី ធម្មជាតិ យ៉ាងស្រស់ស្អាត នៅលើដងខ្លួន របស់នារីរូបស្អាតប្រមាណ ២២ប៉ុស្តិ៍ ដែលត្រូវបាន ម្ចាស់ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា លី មុនីរាជ បានបង្ហោះ ជាសាធារណៈ បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជន និងអ្នកលេងបណ្តាញ មួយនេះ មានការ ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើន ពាក់ព័ន្ធទៅនិងទេពកោសល្យ ក្នុងការរចនារូបគំនូរ ពិតជាស្អាតប្លែក និងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍មិន តិចទេ។

ចង់ដឹងថា ! រូបភាពសិល្បៈដែល បង្ហាញពីការគូឡើង ដោយវិចិត្រករប្រកប ដោយការច្នៃប្រឌិត ដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនោះ មានភាពល្អអស្ចារ្យ និងទាក់ទាញយ៉ាងណា តោះទៅទស្សនាជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា ៕

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត

២២ប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពី សិល្បៈគូរូប នៅលើដងខ្លួនយ៉ាង ស្រស់ស្អាត