អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

កូរ៉េ៖ រូបភាពរបស់តារាចម្រៀង សមាជិកក្រុម miss A កញ្ញា Suzy និងតារាចម្រៀងលោក Sungjae ថ្មីៗនេះត្រូវអ្នកគាំទ្រយកមក ធ្វើជារូបតុក្កតា បង្ហោះលើបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ។

ព័ត៌មានពី Korea Times បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី២៣ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦នេះថា តារាចម្រៀង Suzy មិត្តស្រីរបស់តារា សម្តែងរូបសង្ហារ Lee Minho និង Sungjae សមាជិកក្រុមចម្រៀង BTOB ជាតារាដែលកំពុង លេចធ្លោត្រូវអ្នកគាំទ្រ យកមកកែធ្វើជាតុក្កតាក្នុងវីដេអូហ្គេម “The Sims” ធ្វើឲ្យអ្នកបាន ឃើញរូបភាពនេះនាំគ្នា សើចនិងតួអង្គរបស់តារាចម្រៀងទាំងពីរ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយLooking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម

អ្នកលេងអ៊ីនធ័រណេត យករូប Suzy មកធ្វើជាតុក្កតាហ្គេម