ក្នុងខែកុម្ភៈនេះ ACU ទទួលពាក្យ ពាក់បណ្ដឹង ចំនួន ៥៤

ភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ អង្គភាពប្រឆាំង អំពើពុករលួយ (ACU) បានទទួលពាក្យប្តឹងពីសាធារណជន បានចំនួន ៥៤ពាក្យប្តឹង។

ក្នុងខែកុម្ភៈនេះ ACU ទទួលពាក្យ ពាក់បណ្ដឹង ចំនួន ៥៤

ក្នុងខែកុម្ភៈនេះ ACU ទទួលពាក្យ ពាក់បណ្ដឹង ចំនួន ៥៤

ក្នុងខែកុម្ភៈនេះ ACU ទទួលពាក្យ ពាក់បណ្ដឹង ចំនួន ៥៤

ក្នុងខែកុម្ភៈនេះ ACU ទទួលពាក្យ ពាក់បណ្ដឹង ចំនួន ៥៤